Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti:

V+J OBUV, s. r. o
se sídlem: Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice 
IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7626
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.luckyfeet.shop (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné. Pro tento e-shop se vztahují stejné podmínky jako pro pro primární e-shop společnosti V+J OBUV, s. r. o., tedy www.vjobuv.cz.

 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

II. Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.

 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Platební podmínky

 • E-Platba - platba kartou online, online bankovní převod, bankovní převod nebo odložená platba (mallpay nebo Platimpak) - Po odeslání objednávky má Plátce možnost platby kartou skrze platební bránu, nebo využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu, jako expres bankovní převod nebo jako standartní bankovní převod. Plátce má dále možnost využít odložené platby jednoho z poskytovatelů mallpay od MALL GROUP ve spolupráci s ČSOB nebo Platímpak od Equa Bank. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou vždy uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a. s., jakožto poskytovatele platební brány. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. 

 • Hotově nebo platební kartou na prodejně - Spotřebitel má možnost vyzvednou a zaplatit své zboží přímo na některé z poboček společnosti V+J OBUV, s. r. o. - prodejny QUICK SCHUH, QUICK SHOES, DĚTSKÁ OBUV

 • Dobírka - Při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

 • Bankovní převod - Převod na účet společnosti V+J OBUV, s. r. o., vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 5002208270/5500.

 • Platba přes PayPal - Služba PayPal umožňuje fyzickým osobám i podnikům posílat a přijímat elektronické peníze přes web. Přes službu můžete uskutečňovat jednorázové platby nebo si můžete založit účet, který vám umožní jednodušší placení, přijímání plateb a jejich posílání, další funkce a lepší záznamy o platbách.

V. Dodací podmínky

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:

  1. PPL CZ s. r. o.

   1. doručení na Vaši adresu

   2. doručení na PPL Parcelshop

  2. osobní odběr - na nekteré z prodejen sítě QUICK SCHUH, QUICK SHOES, DĚTSKÁ OBUV.

 2. Zboží bude kupujícímu doručeno dle dostupnosti objednaného zboží v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle do 2 - 5 pracovních dnů, nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží. Daňový doklad (fakturu) zasíláme elektronicky ihned při odeslání zboží.

 3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci objednávky je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží.

 4. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 5. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

 6. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce důkladně zkontrolovat stav zásilky. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují tomu, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

VII. Nároky z vad zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

 3. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s ním v plném znění seznámit.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.

 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.

 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 8. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

X. Kontaktní údaje prodávajícího

V+J OBUV, s. r. o.
Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice                    
e-mail: vjobuv@vjobuv.cz          tel.: 387 984 069
web: www.vjobuv.com               e-shop: www.vjobuv.cz

XI. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

 1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že při řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností V+J OBUV, s. r. o. se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Po předchozí dohodě s prodávajícím je možné kupní smlouvu uzavřít i v jiném jazyce.

 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2021.

 4. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a také vzorový formulář pro výměnu zboži.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti:

V+J OBUV, s. r. o
se sídlem: Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice 
IČ: 25172221, DIČ: CZ25172221
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7626
(dále též jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení

 1. Prodávajícíodevzdá kupujícímu předmět koupě (dále též jen „zboží“) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý́.

 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí (při samoobslužném prodeji po zaplacení kupní ceny) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který́ pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

III. Práva z vadného plnění

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. (Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. IV. níže.)

 2. Ustanovení čl. 3 se nepoužije:

  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

  4. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případěvadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

 1. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledemk povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li tomožné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívá pro opakovaný́ výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravuzboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novézboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebože by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupujícívadu sám způsobil.

 5. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místopráva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

IV. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý́ účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

 2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu,než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

 3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.

 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

V. Uplatnění práv

 1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále též jen reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno.

 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

 3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký́ způsobvyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravya době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřenápodle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

VI. Působnost reklamačního řádu

 1. V případech, kdy prodávající prodává zboží osobě, která je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě tyká také podnikatelské činnosti takové osoby (podnikatele), se namísto ustanovení toho reklamačního řádu uplatní příslušná právní úprava, tento reklamační řád se tedy na takové případy nevztahuje.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází tak, že jeho ustanovení se dostanou do rozporu s platným a účinným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový́ právní předpis.

 2. Přílohou tohoto reklamačního řádu je vzorový reklamační protokol.

 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01. 01. 2021.

- Obchodní podmínky a reklamační řád ke stažení ve formátu PDF ZDE.